އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4194 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޙުޝާމާއެވެ.

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500