ޚަބަރު
،
އެމަނިކުފާނު މި ޔަޤީންކަން ދެއްވީ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިރޭ ބޭއްވި ޙަރަކާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
،
މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޔޫ.އޭ.އީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖެއާއި ޔޫ.އޭ.އީއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވިދާނެ ދާއިރާތަކުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޔޫ.އޭ.އީއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ 4 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވެއެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ، ޔޫ.އޭ.އީގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އައްނަޙްޔާންގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގައި ދިރިއުޅުއްވަމުންގެންދަވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް މިރޭ ބޭއްވެވި ޙަފުލާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
،
މިރޭ ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދެބޭފުޅުންވަނީ ދެޤައުމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ދެޤައުމަށް ވެސް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ހިފުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ދޭދޭ ގުޅުން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އިތުރަށް ވަރުދަގަކުރެއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޔޫ.އޭ.އީ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ޤައުމުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެކިދާއިރާތަކުން ރާއްޖެ އާއި ޔޫ.އޭ.އީއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
،
މި މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދަކީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާދީ އެކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

   / 882     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500