އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ޚަބަރު
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، "ޝާމިލްކުރުމުގެ ތަޢުލީމީ މަހާސިންތާ" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.
،
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކަޅުތުއްކަލާކޮށި ހެވިކަމުގެ މައިދާނުގައި 125 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ އިޙުތިފާލުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
،
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ކަޅުތުއްކަލާކޮށި ހެވިކަމުގެ މައިދާނުގައި 125 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ އިޙުތިފާލުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް ދެބޭފުޅަކަށް އަރުވައިފިއެވެ.
،
މި ބިލު ތަޞްދީޤް ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ވަނީ ޝާއިޢު ކުރައްވާފައެވެ.
،
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 90 އަހަރުފުރޭ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބަވާ ދިވެހި ސަފީރުންނާއެކު ބާއްވާ މަހާސިންތާ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

   / 849     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500