ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން


ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
7 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 16 ނޮވެމްބަރ 2013


ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
11 ނޮވެމްބަރ 2008 އިން 7 ފެބްރުއަރީ 2012


ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
11 ނޮވެމްބަރ 1978 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 2008


ރައީސް ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު
11 ނޮވެމްބަރ 1968 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 1978


ރައީސް ސުމުއްވުލް އަމީރު މުޙަންމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު
1 ޖަނަވަރީ 1953 އިން 21 އޯގަސްޓް 1953


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500