ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތައް

ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ) 2013
ޗަމްޕާ ޙުސައިން ޢަފީފް
މއ. ޗަމްޕާވިލާ
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ) 2013
ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މ. މާފަންނުވިލާ
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ) 2013
ޗަމްޕާ މުޙަންމަދު މޫސާ
މއ. ޗަމްޕާމާގެ
ނިޝާން ރެހެންދީގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ރ.ޝ.ޢ) 2011
ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ދ.ޝ.ޢ) 2011
ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު
މއ.މާންދޫވިލާ
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ) 2011
އަޙްމަދު ޝަފީޤު
ހ.ޝަފީގުގެ
ނިޝާން ކަލާފާނުގެ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ކ.ޝ.ޢ) 2011
ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ
މ.ބަހީޖު ޕެލަސް
ނިޝާން މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.މ.ޝ.ޢ) 2011
ނިޝާން ދިޔަމިގިލީ ޝަރަފުގެ ޢިއްޒަތް (ނ.ދ.ޝ.ޢ) 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500