ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތައް

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2017
ނިޝާން ޢަސްކަރީގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ވ) 2017
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2013
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މ.ސިލްވަރ ކްލައުޑް
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން ( ނ.ޢ.ޢ.ވ ) 2013
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2013
އަނީސާ އަޙްމަދު
މ.ލޮނުވެލި
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2013
ނިޝާން ޢަސްކަރީގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ވ) 2013
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހ.ޒޮނޭރިއާ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
މުއުމިނާ ޙަލީމް
ގ.ނޫރާނީވިލާ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
މުޙަންމަދު ޒާހިރު
ހ.ބުރެވިމާގެ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
މުޙަންމަދު ނޫރައްދީން
މ.ތާނގީދޮށުގެ
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޢ.ޢ.ވ) 2011
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500