އެމްބެސަޑަރުން

އަޙްމަދު ޚަލީލް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް، ނޮން ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓު ސައުތު ކޮރެޔާ
އަޙްމަދު ލަޠީފް
ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޢުމަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު
ޙަސަން ޞާބިރު
ކިންގްޑަމް އޮފް ބެލްޖިއަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ވިސާމް ޢަލީ
މެލޭޝިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޑޮކްޓަރ ފަރަޙްނާޒް ފައިޞަލް
އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ތިލްމީޛާ ޙުސައިން
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު؛ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު
ޢާއިޝަތު ޢަޒީމާ
ޗައިނާއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
މުޙައްމަދު ޚަލީލް
އަލްމަމްލަކަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުއްސުޢޫދިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޑރ. ހާލާ ޙަމީދު
ދިވެހިރާއްޖެއިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީހުގެ ޕަރމަނަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަދި ސްވިސް ކޮންފެޑެރޭޝަންގެ ނޮން ރެޒިޑެންޓް އެމްބެސެޑަރ
އަޙްމަދު ސަލީމް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ނޭޕާލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު
ޢައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
ޑރ. ޙުސައިން ނިޔާޒް
ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބް އެމިރެޓްސް އަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު
އިބްރާހިމް އުވައިސް
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޖަޕާނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރު
އަޙްމަދު މާހިރު
އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖް