ކެބިނެޓް

މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް