ފޮޓޯ ގެލެރީ

ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

8 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޗައިނާގެ "މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސް" ބިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
ޗައިނާގެ "މޮނިއުމެންޓް ޓު ދަ ޕީޕަލްސް ހީރޯސް" ބިނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

8 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދު  ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދު ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

8 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ގްރޭޓް ހޯލް އޮފް ޕީޕަލް" ބައްލަވާލައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "ގްރޭޓް ހޯލް އޮފް ޕީޕަލް" ބައްލަވާލައްވައިފި

7 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ޒިޝުކޫ އެލިމެންޓަރީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ޒިޝުކޫ އެލިމެންޓަރީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވުން

7 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

7 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބޭއްވެވުން
ދިވެހި ސަރުކާރާއި، ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބޭއްވެވުން

7 ޑިސެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

/ 269

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500