ނޫސްބަޔާން
،
މިގޮތުން އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ފުރުޞަތު ދޭން ނިންމަވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއިން ޤައިދީންނާއި އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ޝަރުތުތަކަކާއިއެކުގައެވެ.
،
އާސަންދައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އަސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގަމުންގެންދާ އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރަންސްގެ ނިޒާމެކެވެ.
،
ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވި މަޝްހޫރު ބްލޮގަރ، އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ޗަނބޭލީގޭ ޔާމީން ރަޝީދު ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތެއްގައި މަރައިލި ޚަބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، ކުއްލި ސިހުމަކާއި ހިތާމައާ އެކުގައެވެ.
،
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރާވާފައިވާ މައި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހައްދުންމަތީ މުންޑޫއަކީ، މީހުންދިރިނޫޅޭ ރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާޠިލުކުރައްވައިފިއެވެ.
،
އަލްޖަޒީރާގެ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިސް" ރިޕޯޓުގައިވާ ތުހުމަތުތަކާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިތާމަފާޅުކުރާކަމާއި، މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގައި، މި ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރެއްވި ރިޕޯޓަރުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތާމެދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.

   / 10     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500