ޚަބަރު
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،‏ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހެންވޭރު މާޒް، އަޙްމަދު ސަލީމް، އެމަޤާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.
،
ކޮމިޓީގެ ޗެއަރމަނަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢާޞިމެވެ.
،
ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން އެކުލަވައިލެއްވީ، އެކޮމިޓީގެ ތިން އަހަރުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
،
ޖަޕާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޓަރޮކޯނޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިހަށް މިރޭ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެކޮޅު މުލީއާގޭގައެވެ.
،
މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ބަންޑާރަކޮށީގައެވެ.
،
މި ދުވަހަކީ، ދިވެހީންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތާއި ޤައުމީ ރޫޙު އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު [ތަރިކަ] މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކުރެއްވި ދުވަހެވެ.
،
މީލާދީ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި‏ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިވަކިން މިފޮނުއްވި ތަޙުނިޔާގެ މެސެޖުގައި، މިފެށޭ އާ އަހަރަކީ ދުޅަހެޔޮ، އުފާފާގަތި، ކާމިޔާބު އަހަރަކަށްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

   / 905     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500