ޚަބަރު
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފިޠުރު ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އިން 10:00 އަށް ރަސްރަނި ބަގީޗާގައެވެ.
،
2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި ނޮވެންބަރު މަހާއި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ބޭއްވި މަތީ ޘާނަވީ އިމްތިޙާނުން އެކި މާއްދާތަކުން މުޅި ދުނިޔެއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރި 10 ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
،
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/8 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރެލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ޖުނައިދު ޢައްޔަނު ކުރައްވައި، ‏ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލު ‏‏ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ، މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ހއ. ހޯރަފުށީ އަލިމަސްގޭ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަޢުދީ ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
،
ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓްގެ ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓްސްގެ ދަށުން ދެއްވި މި ފައިސާގެ އެހީއާ އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި މިރޭ ބޭއްވެވި ޙަފްލާއެއްގައެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް، މއ.އަނދުންކޮށީގެ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު، މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ފ.ނިލަންދޫ، ފިނިފެންމާގެ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު، މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

   / 927     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500